7. Διοικητικά Συμβούλια, Συνεδριάσεις, Συναντήσεις