Έναρξη έργου-Άσκηση 1

Έστω ότι αναλαμβάνετε τη διαχείριση και εκτέλεση έργου χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τίτλο “Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης σε Θέματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στον Κλάδο του Τουρισμού στην Ευρώπη”.

Συζητήστε τα κύρια σημεία που θα πρέπει να διευκρινιστούν κατά την εναρκτήρια συνάντηση με τον φορέα χρηματοδότησης του έργου σε σχέση με τον προσδιορισμό του αντικειμένου (εύρους) του έργου.