Έναρξη έργου- Άσκηση 2

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης με τίτλο “FindMe”, η οποία θα αποκτήσει γρήγορα μεγάλη απήχηση στο νεανικό κοινό, ενώ ταυτόχρονα θα προσελκύσει σημαντικό μέρος εσόδων από διαφημίσεις.

Εντοπίστε προβλήματα και ασάφειες στον προσδιορισμό των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων του έργου. Ταυτόχρονα, θα μπορούσατε να αναζητήσετε και θέματα που χρήζουν αποσαφήνισης σε σχέση με τον προσδιορισμό του αντικειμένου του έργου (βλ. προηγούμενη υποενότητα).