Γενικά

Παράλληλα με την εκτέλεση του έργου διενεργούνται τακτικές και έκτακτες ενέργειες ελέγχου του έργου. Ο έλεγχος του έργου έχει ως στόχο των εντοπισμό αποκλίσεων, την ενημέρωση/αναθεώρηση του σχεδίου διαχείρισης του έργου και την ανάληψη διορθωτικών παρεμβάσεων, όπου και όσο χρειάζεται.

Ο εντοπισμός αποκλίσεων πραγματοποιείται μέσω της σύγκρισης ανάμεσα στα προγραμματισθέντα και τα πραγματικά στοιχεία προόδου και εκτέλεσης του έργου και βασίζεται κυρίως σε τρεις διαστάσεις ελέγχου:

  • ως προς το χρονικό πρόγραμμα,
  • ως προς το κόστος και
  •  ως προς την ποιότητα και τις τεχνικές προδιαγραφές.