Γενικά

Η διαχείριση έργων (project management) παρέχει μια συστηματική διαδικασία διοίκησης του έργου σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του, από την έναρξη και τον ορισμό, τον σχεδιασμό, την εκτέλεση/υλοποίηση, μέχρι τον έλεγχο και την ολοκλήρωση (κλείσιμο) του έργου  (PMI, 2021).