Ενέργειες κατά το κλείσιμο του έργου

 

Με τη λήξη όλων των δραστηριοτήτων του έργου, ο ΡΜ πρέπει να εκτελέσει κάποιες μικρές, αλλά σημαντικές εργασίες.

Θα πρέπει να επανελεγχθεί η ποιότητα των τελικών παραδοτέων πριν υποβληθούν επίσημα στον πελάτη.

Ο τελικός έλεγχος θα πρέπει να γίνει από τη σκοπιά του τελικού αποδέκτη των παραδοτέων του έργου (π.χ. του χρήστη στην περίπτωση ενός Πληροφοριακού Συστήματος ή μιας ηλεκτρονικής εφαρμογής/υπηρεσίας).

Εφόσον διαπιστωθούν προβλήματα ή αποκλίσεις, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.