Ενότητα Σχεδιασμού έργου- Άσκηση 1η

Αναπτύξτε (σχηματική απεικόνιση και σύντομη λεκτική περιγραφή) τη Δομή Ανάλυσης Εργασιών (ΔΑΕ) του έργου της Άσκησης 3, ορίζοντας τουλάχιστον 5 Πακέτα Εργασίας (ΠΕ) με τουλάχιστον 2 δραστηριότητες 1ου επιπέδου (χωρίς υπο-δραστηριότητες) ανά ΠΕ.