Η Τεκμηρίωση του έργου

 

Σημαντική προϋπόθεση της ολοκλήρωσης ενός έργου είναι η πλήρης τεκμηρίωσή του.

Η τεκμηρίωση αποδεικνύει ότι το έργο ολοκληρώθηκε σωστά, παρέχει στον πελάτη οδηγίες χρήσης, συντήρησης, μελλοντικής αναβάθμισης κτλ. και ενσωματώνει τη συνολική «μνήμη» του έργου (τι έγινε, πώς 0έγινε, από ποιον έγινε κτλ.).

Ουσιαστικά, η τεκμηρίωση περιλαμβάνει όλα τα επίσημα στοιχεία του έργου (π.χ. χρονοδιάγραμμα, προϋπολογισμός, τεχνικές προδιαγραφές, σχέδιο διαχείρισης έργου, τελικά παραδοτέα), την αλληλογραφία του έργου, έγγραφα επικοινωνίας, πρακτικά συναντήσεων, συμβάσεις/συμφωνητικά, άδειες, έγγραφα που αφορούν σε νομικά θέματα, παραστατικά αμοιβών και δαπανών κτλ. (Maylor, 2005).