Η φάση της εκτέλεσης του έργου

Το σημαντικότερο εργαλείο για την επιτυχή εξέλιξη ενός έργου και ιδιαίτερα στη φάση της εκτέλεσης είναι το σχέδιο διαχείρισης του έργου (project plan). Δείτε στο παρακάτω βίντεο σημαντικές επισημάνσεις για αυτό.

 

Στη φάση της εκτέλεσης του έργου, το σχέδιο διαχείρισης αποτελεί το σημείο αναφοράς και τον οδηγό υλοποίησης για τον PM και την ομάδα του έργου.

Κύριο μέλημα του PM και της ομάδας που τον υποστηρίζει στη διαχείριση του έργου (π.χ. συντονιστές ΠΕ, υπεύθυνοι δραστηριοτήτων κτλ.)  είναι ο συντονισμός, η ενθάρρυνση, η παροχή οδηγιών και η επίβλεψη της ομάδας έργου με στόχο την πιστή συμμόρφωση  και εκτέλεση (και μόνο υπό προϋποθέσεις την αναθεώρηση) του σχεδίου διαχείρισης του έργου.

Βασικό στοιχείο κατά την εκτέλεση του έργου είναι η παρακολούθηση του οριστικοποιημένου (κατά τη φάση σχεδιασμού) χρονικού προγράμματος του έργου (project baseline), το οποίο συχνά απαιτεί ενημέρωση και επικαιροποίηση με βάση τα πραγματικά στοιχεία εκτέλεσης του έργου.