Οι κύριες συνιστώσες ενός έργου

Οι κύριες συνιστώσες ενός έργου είναι ο χρόνος, το κόστος, το αντικείμενο ή εύρος (π.χ. μέγεθος έργου), καθώς και η ποιότητα (π.χ. πρότυπα ποιότητας, τεχνικές προδιαγραφές) του έργου.

Είναι εφικτό να μεταβληθούν προς οποιαδήποτε κατεύθυνση οι δύο κορυφές του τριγώνου των έργων (Εικόνα 1), αλλά η τρίτη κορυφή δεν μπορεί να ελεγχθεί (ως προς την επιθυμητή κατεύθυνση μεταβολής).

Το Παράδειγμα

Είναι εφικτό να μεταβληθούν προς οποιαδήποτε κατεύθυνση οι δύο κορυφές του τριγώνου των έργων, αλλά η τρίτη κορυφή δεν μπορεί να ελεγχθεί (ως προς την επιθυμητή κατεύθυνση μεταβολής).

Σημαντική Σημείωση!

Η μόνη περίπτωση να μεταβληθούν και οι τρεις κορυφές του τριγώνου των έργων προς την επιθυμητή κατεύθυνση είναι αν υπάρξουν σημαντικές «εκπτώσεις» ως προς την ποιότητα του παραγόμενου αποτελέσματος.