Προσδοκώμενα αποτελέσματα

 

Με την ολοκλήρωση της ενότητας, θα είστε σε θέση να:

  • αναγνωρίζετε τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες των έργων
  • διακρίνετε τους εναλλακτικούς τύπους έργων με έμφαση σε έργα ΤΠΕ
  • ορίζετε τα εμπλεκόμενα μέρη σε ένα έργο
  • εφαρμόζετε μια συστηματική διαδικασία διαχείρισης έργων
  • προσδιορίζετε τις κύριες διεργασίες και δραστηριότητες διαχείρισης έργων για τον συνολικό κύκλο ζωής του έργου