Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της ενότητας, θα είστε σε θέση να:

  • κατανοείτε την έννοια του σχεδίου διαχείρισης έργου (project plan)
  • προσδιορίζετε τις κύριες απαιτούμενες ενέργειες κατά την εκτέλεση του έργου
  • αναγνωρίζετε τους στόχους και τις διαστάσεις ελέγχου ενός έργου
  • διακρίνετε τις διαφορές ανάμεσα στις εναλλακτικές μεθόδους ελέγχου και τις κατηγορίες αναφορών προόδου (progress reports)