Σκοπός

 

 

Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι να εξοικειωθείτε με τις βασικές έννοιες, τα     χαρακτηριστικά και τους τύπους έργων, τα εμπλεκόμενα μέρη σε ένα έργο, καθώς και μια     συστηματική διαδικασία διαχείρισης έργων.

Η τελευταία καλύπτει τον συνολικό κύκλο ζωής ενός έργου από την έναρξη και τον ορισμό, τον   σχεδιασμό, την εκτέλεση/υλοποίηση, τον έλεγχο, μέχρι και την ολοκλήρωση (κλείσιμο) του έργου.