Σκοπός

Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι να εξοικειωθείτε με τις βασικές έννοιες και διαδικασίες που διενεργούνται κατά τη φάση του σχεδιασμού του έργου.

Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η συγκρότηση της ομάδας έργου, ο ορισμός του αντικειμένου (ή εύρους) του έργου και ο προσδιορισμός στόχων και αποτελεσμάτων για το έργο.

 

Επιπλέον, εξετάζονται παραδείγματα και η διαδικασία κατάρτισης και τα περιεχόμενα του χάρτη του έργου.