Υλικό για περαιτέρω μελέτη

Συμπληρωματικά στη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού της 1ης Ενότητας, μπορείτε να συμβουλευτείτε τους ακόλουθους υπερσυνδέσμους σχετικά με την ιστορική εξέλιξη, καθώς και σημαντικές επιτυχίες και αποτυχίες στη διαχείριση έργων:

Τhe history of Project Management

Titanic-Project Management Blunders