Χάρτης έργου

Στην αρχή του έργου συνήθως ετοιμάζεται ένας Χάρτης του έργου (project charter), ο οποίος επίσης ονομάζεται και Καταστατικό Έργου ή Καταστατικός Χάρτης (Kerzner, 2017). Ο Χάρτης Έργου ορίζει, μεταξύ άλλων, τον στόχο του έργου, αλλά είναι ευρύτερος, πιο επίσημος και πιο λεπτομερής.

Ουσιαστικά λειτουργεί ως ένας συνοπτικός οδηγός από τον στόχο του έργου προς τον τελικό προορισμό του.

Δυστυχώς, ο χάρτης έργου δεν είναι ένα τυποποιημένο έγγραφο, καθώς υπάρχουν πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς τα περιεχόμενά του, τα οποία συνήθως περιλαμβάνουν τον τίτλο του έργου, βασικές πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα (π.χ. έναρξη-λήξη, διάρκεια), το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει το έργο, το αντικείμενο και τους στόχους του, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και παραδοτέα, την ομάδα και τον διαχειριστή του έργου (PM), λίστα κύριων δραστηριοτήτων κτλ.

Είναι καλό να λαμβάνουμε υπόψη ότι ο χάρτης ενός έργου εξυπηρετεί πολλαπλούς σκοπούς. Συνήθως, ο χάρτης αποτελεί μια αρχική βάση πάνω στην οποία θα πραγματοποιηθεί μετέπειτα ο λεπτομερέστερος σχεδιασμός του έργου (βλ. επόμενη ενότητα).

Σε άλλες περιπτώσεις, ο χάρτης μπορεί να λειτουργήσει ως στοιχείο περιγραφής ή «πώλησης» του έργου (π.χ. έναντι άλλων ανταγωνιστικών έργων προς υλοποίηση).

Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, ένας προσεκτικά σχεδιασμένος χάρτης του έργου εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό τη συναίνεση και ευθυγράμμιση των προσδοκιών του πελάτη με την αντίληψη της ομάδας έργου (τι ζητάει ο πελάτης και πώς το αντιλαμβάνεται και πρόκειται να το υλοποιήσει η ομάδα έργου).