1.2 Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του course JA Teachers’ Lift,  οι Εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, αναμένεται να:

  • Διακρίνουν έννοιες που αφορούν στην Επιχειρηματική Εκπαίδευση.
  • Αναγνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες στη λειτουργία των επιχειρήσεων και των οργανισμών.
  • Έχουν συνειδητοποιήσει τη σημασία ανάπτυξης soft και digital skills στο πλαίσιο της Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης.
  • Αξιοποιούν διαφορετικές εκπαιδευτικές τεχνικές για την υλοποίηση προγραμμάτων Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης στην τάξη.
  • Έχουν εξοικειωθεί με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και πλατφόρμες επικοινωνίας και συνεργασίας από απόσταση.