3.4 Επιχειρηματικότητα και κοινωνία

3.4 Επιχειρηματικότητα και κοινωνία

Όπως περιγράφεται παραπάνω η συμβολή της επιχειρηματικότητας στην απασχόληση και την καινοτομία είναι ουσιαστική. Για αυτό το λόγο, στην οικονομική κρίση που βίωσαν οι περισσότερες χώρες τα προηγούμενα χρόνια, το ενδιαφέρον των ερευνητών έχει επικεντρωθεί στη σπουδαιότητα της επιχειρηματικότητας και τις επιπτώσεις της σε όλους τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας, καθώς αναγνωρίζουν πως αποτελεί πυλώνα ανάπτυξης και επιβίωσής τους (Baumol, 2002).

Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια είχε ως αποτέλεσμα να επηρεαστούν όλοι οι τομείς παραγωγικότητας. Οι αρνητικές συνέπειες της κρίσης αλλά και η αβεβαιότητα που προκάλεσε επηρέασαν την επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα, το αρνητικό επενδυτικό περιβάλλον συνέβαλε δυσμενώς στην ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων (Christodoulakis, 2016). Οι περισσότερες επιχειρήσεις μείωσαν δραστικά τις επενδυτικές τους δραστηριότητες, προκειμένου να διατηρήσουν πόρους και να διασφαλίσουν την επιβίωσή τους (ΙΟΒΕ, 2017). Αντίθετα, όσες δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν τις αναδυόμενες ευκαιρίες του περιβάλλοντός τους αντιμετώπισαν έλλειψη κερδοφορίας και ρευστότητας και οδηγήθηκαν σε καταστολή της λειτουργίας τους. Παρόλα αυτά ακόμα και σε αυτές τις δυσμενής συνθήκες αρκετές επιχειρήσεις ιδρύθηκαν ,κυρίως λόγω ανάγκης, για βιοποριστικούς λόγους, ενώ υπήρξαν και εκείνες που κατάφεραν να εκμεταλλευτούν ευκαιρίες, μέσα στο αβέβαιο περιβάλλον, και να προβούν σε νέα καινοτόμα επιχειρηματικά εγχειρήματα (ΙΟΒΕ, 2017).

Ωστόσο, οι περισσότεροι ερευνητές συμφωνούν πως η μόνη λύση για έξοδο από την οικονομική κρίση είναι η επένδυση στην επιχειρηματικότητα (Rüdiger, et al., 2014). Για την προώθηση της επιχειρηματικότητας σημαντικό μέσο μπορεί να αποτελέσει η εκπαίδευση. Η συμβολή της καθίσταται σημαντική, καθώς είναι ικανή να διαμορφώσει τη νοοτροπία των νέων, να σμιλέψει τον τρόπο σκέψης τους, να ενισχύσει τις ικανότητές τους και να τους επιτρέψει να αποκτήσουν συμπεριφορές και δεξιότητες, που θα τους κάνουν επιτυχημένους στον επιχειρηματικό και κοινωνικό τομέα (European Commission, 2013).