Στόχοι και αποτελέσματα έργου

Μετά την οριστικοποίηση του εύρους, θα πρέπει να προσδιοριστούν οι στόχοι και τα αποτελέσματα του έργου. Θα πρέπει να διαχωρίσουμε τον στόχο από τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του έργου.

Για παράδειγμα, στόχοι ενός έργου θα μπορούσε να είναι η υλοποίηση ενός Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) για την εξυπηρέτηση πελατών και η εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση του ΠΣ.

Τα αποτελέσματα του έργου θα πρέπει να είναι απλά και σαφώς διατυπωμένα (μονοσήμαντα ερμηνευόμενα), ρεαλιστικά (εφικτά), χρονικά προσδιορισμένα (συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο και προθεσμίες) και μετρήσιμα (δυνατότητα ποσοτικοποίησης).