5.1 Τι είναι

5.1 Τι είναι

H επιστημονική κοινότητα συμφωνεί πως ηΕπιχειρηματική Εκπαίδευση συμβάλλει στην απόκτηση επιχειρηματικών δεξιοτήτων και στάσεων, που επιτρέπουν στα άτομα και τους οργανισμούς να είναι καινοτόμοι, ευέλικτοι και δημιουργικοί απέναντι στις κοινωνικο-οικονομικές μεταβολές του περιβάλλοντός τους (Lewis, 2002).

Σύμφωνα με τον Kourilsky (1985) η Επιχειρηματική Εκπαίδευση αποτελεί μια διαδικασία αναγνώρισης των επιχειρηματικών ευκαιριών και οργάνωσης των διαθέσιμων πόρων, σε κατάσταση κινδύνου, με σκοπό την έναρξη μιας νέας επιχείρησης. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν και οι Jones και English (2004), οι οποίοι ταυτόχρονα σημειώνουν τη σημασία της διορατικότητας, της αυτοπεποίθησης και των απαραίτητων δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν το άτομο να αξιοποιήσει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Οι επιχειρηματικές δεξιότητες, που είναι απαραίτητες για τη δημιουργία και την ανάπτυξη των οργανισμών, αποτελούν το σημείο εστίασης του ΟΟΣΑ (2010) σε σχέση με την Επιχειρηματική Εκπαίδευση. Στο ίδιο μήκος κύματος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2012) συσχετίζει την Επιχειρηματική Εκπαίδευση με την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων και στάσεων από το άτομο και σημειώνει την συμβολή της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της πρωτοβουλίας για την ανάληψη κινδύνων, ώστε να είναι ικανό να μετατρέψει δημιουργικές ιδέες σε επιχειρηματικές πράξεις.

Από τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα πως η  Επιχειρηματική Εκπαίδευση αποτελεί μια ευρεία έννοια η οποία περιγράφει την αναγνώριση και τον προσδιορισμό επιχειρηματικών ευκαιριών με σκοπό την ανάληψη ρίσκων για την δημιουργία νέων οργανισμών και παράλληλα, αποτελεί μια σειρά ενεργειών απόκτησης επιχειρηματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, που συμβάλλουν στην προσωπική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη ατόμων και κοινωνιών. Ταυτόχρονα, αποτελεί μια διαδικασία δια βίου μάθησης που επικεντρώνεται στην καλλιέργεια επιχειρηματικής κουλτούρας και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που αφορούν κάθε πτυχή της ζωής των ατόμων προετοιμάζοντάς τα για τον ρόλο τους ως ενεργοί πολίτες, καθώς και για την αγορά εργασίας.