6.2.2 Εργασίες σε ομάδες (Work in Groups)

6.2.2 Εργασίες σε ομάδες (Work in Groups)

Είναι ίσως η πιο διαδεδομένη τεχνική στην Εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες της. Η Εργασία σε Ομάδες δίνει έμφαση στην ποιότητα συνεργασίας και ταυτόχρονα δείχνει και την ‘εμπιστοσύνη’ του εκπαιδευτικού στις δυνατότητες των μαθητών.
Μια Εργασία σε Ομάδες λειτουργεί καλά, όταν ο εκπαιδευτικός:
● Δίνει σαφείς οδηγίες (προφορικές ή γραπτές).
● Παρακολουθεί τη διεργασία (τόσο κοντά, ώστε να καταλαβαίνει πότε οι ομάδες είναι έτοιμες και τόσο μακριά, ώστε να μην τις ‘πνίγει’).
● Φροντίζει ώστε οι εκπρόσωποι όλων των ομάδων να παρουσιάσουν τα συμπεράσματα / ευρήματά τους. Οι παρουσιάσεις αυτές μπορεί να γίνουν προφορικά ή και γραπτά μέσω flipchart ή/και κατασκευών.
● Αξιοποιήσει τα αποτελέσματα των παρουσιάσεων των ομάδων, ώστε να κάνει σύνθεση και ανακεφαλαίωση.