6.2.3 Καταιγισμός Ιδεών (Brainstorming)

6.2.3 Καταιγισμός Ιδεών (Brainstorming)

Ο Καταιγισμός Ιδεών είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα και δημιουργική εκπαιδευτική τεχνική, με βασικό χαρακτηριστικό ότι κυριαρχεί για συζήτηση και επεξεργασία ένα μόνο βασικό ερώτημα. Ένα θέμα, λοιπόν, εξετάζεται σε πολλά επίπεδα και ζητείται η ελεύθερη έκφραση των συμμετεχόντων.

Τα βήματα για ένα επιτυχημένο Καταιγισμό Ιδεών είναι:

  1. Τίθεται ένα ανοικτό ερώτημα (ερώτημα, δηλαδή, που επιδέχεται πολλές απαντήσεις, μονολεκτικές ή σχεδόν μονολεκτικές).
  2. Όλες οι απαντήσεις καταγράφονται στον πίνακα χωρίς σχολιασμό, ακόμα κι αν φαίνονται υπερβολικές ή ανέφικτες.
  3. Ο Εκπαιδευτής φροντίζει ώστε να διαμορφώνεται και να συντηρείται ένας ‘καταιγιστικός’ ρυθμός απαντήσεων.
  4. Γίνεται κατηγοριοποίηση των ιδεών αυτών με τη βοήθεια των εκπαιδευόμενων.
  5. Και τέλος γίνεται σύνθεση, σύνδεση με το θέμα και τη θεωρία.